NL

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacy Verklaring

versie 21 februari 2022

 

ERIC Banden bv

Adres maatschappelijk zetel: Gouverneur Verwilghensingel 28 – 3500 Hasselt
Telefoon: 011 22 79 15
E-mail: info@ericbanden.be

RPR Antwerpen (afd. Hasselt) nr. 0413.033.423 - BTW BE 0413 033 423

1. Algemeen

ERIC Banden draagt uw vertrouwen zeer hoog in het vandaal. Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op:

 1. onze website https://www.ericbanden.be/ (hierna genoemd de “Website”) en;
 2. alle andere (commerciële) relaties tussen ERIC Banden en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die ERIC Banden verzamelt, alsook over de wijze waarop ERIC Banden deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. Ze vormt aldus het algemene beleid van ERIC Banden op het vlak van gegevensverwerking.

 

ERIC Banden wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten;

 1. de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
 2. de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, en;
 3. andere toepasselijke bijzondere wetsbepalingen inzake gegevensbescherming.

 

Het bezoeken van de Website, het aanvragen van een offerte en/of afspraak, het aankopen van enige producten en/of diensten van ERIC Banden, of enige communicatie met ERIC Banden impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop ERIC Banden uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de versiegeschiedenis van de privacy policy, legal disclaimer, algemene voorwaarden en cookie policy van ERIC Banden.

2. Wie verwerkt uw gegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en zoals die op de Website worden verzameld is de besloten vennootschap “ERIC Banden”, met zetel te 3500 Hasselt (België), Gouverneur Verwilghensingel 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het nummer 0413.033.423, BTW BE0413.033.423. De contactgegevens van ERIC Banden zijn opgenomen onder titel 11.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij voor welke doeleinden, op basis van welke rechtsgronden en gedurende welke termijn?

A. Algemeen

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (bijv. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events of om bepaalde goederen en/of diensten te kunnen ontvangen). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

In het geval dat het gerechtvaardigd belang van ERIC Banden de rechtsgrond voor verwerking is zoals aangegeven in onderstaande tabellen, zal ERIC Banden altijd:

 • de noodzaak van de verwerkingsactiviteit beoordelen in relatie tot het doel van de verwerking (evenredigheidstoets); en
 • beoordelen of u, de betrokkene, redelijkerwijs kon verwachten dat de specifieke verwerking zou plaatsvinden, zodat wij de mogelijke gevolgen van de verwerkingsactiviteit voor uw fundamentele rechten en vrijheden kunnen inschatten.

ERIC Banden streeft er dan ook altijd naar om de impact op uw fundamentele rechten en vrijheden zo veel mogelijk te beperken. Wij kunnen u garanderen dat wij uw persoonsgegevens alleen op basis van een gerechtvaardigd belang zullen verwerken wanneer wij er absoluut zeker van zijn dat er een evenwicht kan worden gevonden tussen uw rechten en vrijheden en onze belangen. Indien geen evenwicht kan worden gegarandeerd, zal ERIC Banden:

 • uw persoonsgegevens in die specifieke situatie (voor dat specifieke doel) niet langer verwerken; of
 • een beroep doen op een andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijv. toestemming).

 

B. Verwerkingsactiviteiten betreffende het gebruik van de Website

Verwerkingsactiviteiten betreffende het gebruik van de Website

Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies verwijzen we naar de cookie policy beschikbaar op onze Website

ERIC Banden verzamelt tevens automatisch anonieme informatie  betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal ERIC Banden, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat ERIC Banden toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

 

C. Overige verwerkingsactiviteiten van ERIC Banden

Overige verwerkingsactiviteiten van ERIC Banden

4. Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

ERIC Banden zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan. In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, cloud partner, transport partners, externe IT-consultants, externe marketing-consultants en de met ERIC Banden verbonden vennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het wetboek van vennootschappen.

Indien het noodzakelijk is dat ERIC Banden uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring en de dataverwerkings- of overdrachtsovereenkomst die desgevallend met deze partij zal worden afgesloten.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat ERIC Banden uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer ERIC Banden hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van ERIC Banden.
 • Wanneer ERIC Banden of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die ERIC Banden heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

Behoudens in de gevallen als vermeld in dit artikel en in zoverre noodzakelijk voor het bereiken van de doeleinden zoals opgesomd in deze Privacy Verklaring, zal ERIC Banden uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkings-/dataoverdrachtsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

5 .Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een dataoverdracht- en verwerkingsovereenkomst, die ofwel;

 1. de standaard contractuele clausules zoals bepaald in het ‘Uitvoeringsbesluit van 4 juni 2021 van de Europese Commissie’ (Decision 2021/915/EC)’ zal bevatten; en/of
 2. Bindende bedrijfsvoorschriften bevatten. Zoals het geval is ingeval gebruik wordt gemaakt van de standaard contractuele clausules, dient de ontvanger van persoonsgegevens/verwerker van ERIC Banden in het derde land, ERIC Banden te garanderen dat een adequaat niveau van naleving van de privacy in het land van de derde partij is gewaarborgd; en/of
 3. passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

6. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is ingevolge de naleving van een wettelijke verplichting, bewaart ERIC Banden uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de tabellen in deze Privacy Verklaring onder titel ‘3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij voor welke doeleinden, op basis van welke rechtsgronden en gedurende welke termijn?’.

7. Wat zijn uw privacy rechten?

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

Recht op inzage van uw persoonsgegevens:     

Het individu heeft steeds recht op toegang tot en inzage van de persoonsgegeven die door de onderneming worden verwerkt. Indien hij hierom verzoekt, zal de onderneming een kopie van deze persoonsgegevens verstrekken;

 

Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens:

Het individu heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten;

 

Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’):          

ERIC Banden wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen;

 

Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:             

Het individu heeft het recht op beperking van gegevensverwerking indien:

 • Hij/zij de juistheid van de gegevens betwist gedurende een periode die ERIC Banden in staat stelt om de juistheid te controleren.
 • De verwerking onrechtmatig is en hij/zij zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan.
 • ERIC Banden de persoonsgegevens van het individu niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar deze wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Hij/zij bezwaar heeft gemaakt tegen een verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of dit bezwaar gegrond is.

 

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens:

Het individu heeft het recht om de persoonsgegevens die door de onderneming zijn verwerkt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm, zodat hij/zij deze kan opslaan voor persoonlijk (her)gebruik, of om deze persoonsgegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke. Dit recht geldt voor zover dit technisch redelijkerwijs mogelijk is voor de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het individu heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking omwille van redenen die verband houden met zijn specifieke situatie.
 • De verwerkingsverantwoordelijke staakt onmiddellijk de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij hij/zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van het individu of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met info@ericbanden.be of uw verzoek te bezorgen via post (zie contactgegevens ERIC Banden onder titel 11). Indien er redelijke twijfel omtrent uw identiteit bestaat, heeft ERIC Banden het recht om de voorzijde van uw identiteitskaart op te vragen ter identificatie alvorens uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden. ERIC Banden erkent echter uitdrukkelijk dat deze niet systematisch de identiteitskaart van de betrokkene in dit kader zal opvragen en dat deze het bewijs enkel gebruikt om vast te stellen of u daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden. Van zodra beiden partijen tevreden zijn met het antwoord op uw vraag zal ERIC Banden het bewijs vernietigen.

 

Indien en voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, kan ERIC Banden uw contactgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden. Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de producten en/of diensten van ERIC Banden meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van ERIC Banden.

8. Beveiliging persoonsgegevens

ERIC Banden verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

ERIC Banden zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren onsite en in de cloud met datacenters in de EU.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van ERIC Banden, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat ERIC Banden in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

9. Update Privacy Verklaring

ERIC Banden is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

De meest recente versie van de Privacy Verklaring is steeds beschikbaar op de Website. Elke update en overeenkomstig het moment van wijziging zal worden toegelicht en weergegeven in de versiegeschiedenis van de Privacy Verklaring.

 

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. ERIC Banden draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

11. Contacteer ERIC Banden

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop ERIC Banden uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: info@ericbanden.be
 • Via post: ERIC Banden BV, Gouverneur Verwilghensingel 28, 3500 Hasselt (België)

 

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop ERIC Banden deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop ERIC Banden uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Dit kan de toezichthoudende autoriteit zijn van (i) uw gewoonlijke verblijfplaats, (ii) uw werkplek of (iii) de locatie van de beweerde inbreuk op de Privacy Wetgeving. De contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

 • Gegevensbeschermingsautoriteit

           Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België
           Tel.: +32 (0)2/ 274 48 00            
           E-mail: contact@apd-gba.be

Privacy verklaring - Versiegeschiedenis

Versie 2018

Wil je geen enkele promotie of actie missen?

Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief!

*
*
*
Openingsuren
Maandag 8u00 - 12u30 & 13u00 - 17u30
Dinsdag 8u00 - 12u30 & 13u00 - 17u30
Woensdag 8u00 - 12u30 & 13u00 - 17u30
Donderdag 8u00 - 12u30 & 13u00 - 17u30
Vrijdag 8u00 - 12u30 & 13u00 - 17u30
Zaterdag* 8u30 - 12u30 ­(GESLOTEN in juli en augustus)
Zondag GESLOTEN
Sluiten

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om je surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Wil je hier meer over weten? Lees dan hier onze cookiepolicy.